• DebutDiCrunch“HyunOh-HyWoo-HoWook都叫她的真名,H4”

  2018-11-24 12:11:02

  DebutDi CrunchHyun Oh - Hyun Woo - Hyun Ho - Hyun Wook都叫她的真名,H4 [新闻En Gwang Soo-yeon记者/摄影师Jung Yoo-jin记者] Group de Crunch表示,所有四个名字相似的成员都是真名。 8月6日,中区,首尔,

   

   DebutDi Crunch“Hyun Oh - Hyun Woo - Hyun Ho - Hyun Wook都叫她的真名,H4”

   [新闻En Gwang Soo-yeon记者/摄影师Jung Yoo-jin记者]

   Group de Crunch表示,所有四个名字相似的成员都是真名。

   8月6日,中区,首尔,新世界梅萨霍尔在下午4点至9人工嘻哈男孩组d紧缩进展“0806”登场陈列室(hyeonuk,纯粹的,贤宇,hyeonoh,OV,minhyeok,chanyoung,迪伦(迪伦),荣格)是就是这样。